وصول ۳۱۰هزار میلیارد تومان مالیات در ۸ ماه/ افزایش درآمد مالیاتی بدون اعمال فشار به بخش تولید


تهران- ایرنا- با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۸ ماه سال جاری بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به آبان ماه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960201/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B3%DB%B1%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری