وصول ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنش‏‌های مشکوک


تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۵۰ درصد مالیات تنها توسط یک درصد از مودیان پرداخت می‌شود، گفت: ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنش‏‌های مشکوک و بازرسی‌‏های مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای نخستین بار در کشور به صورت سیستمی و هوشمند صادر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85451902/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری