وزیر کشور: دولت اموال زیادی برای فروش و مولدسازی دارد


تهران – ایرنا – وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید به در زمینه مولدسازی دارایی های دولت اختیارات لازم را به استانداران داد، گفت: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین شکل استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006838/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری