وزیر اقتصاد رئیس شورای ملی تامین مالی شد / معرفی دیگر اعضا


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با رأی نمایندگان مجلس به عنوان رئیس شورای ملی تامین مالی و روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس، بیمه مرکزی و هیات عامل صندوق توسعه ملی و دادستان کل کشور دیگر اعضای آن شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176984/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7