وزیر اقتصاد امضای طلایی خود را حذف کرد/ جزییات حذف تبصره رانتی آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران


تهران- ایرنا- شفافیت فعالیت‌های اقتصادی یکی از پیش نیازهای حکمرانی خوب است. حسابرسان با اعتباردهی به اطلاعات مالی نقش مهمی در این شفافیت به عنوان دیده‌بان مردم ایفا می‌کنند. وزارت اقتصاد برای تقویت ساختارهای حسابرسی، اصلاحات مهمی را آغاز کرده که این اصلاحات با حذف امضایی طلایی و رانتی قدیمی آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001057/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری