وزیر اقتصادی عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را منصوب کرد


تهران- ایرنا- با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، طه شوکتیان به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران منصوب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215882/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری