وزارت اقتصاد مکلف به تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شد


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238734/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری