وزارت اقتصاد: دولت به دنبال ارتقای جایگاه بازار سرمایه است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: همچنان که دولت بارها اعلام کرده، بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه برای دولت در اولویت است و رویکرد دولت برای ارتقاء این بازار و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی اش در اقتصاد تغییری نکرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180771/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA