وزارت اقتصاد: جریان رسانه‌ای فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد ساختگی است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: دولت با همه تدابیر ممکن، بدون فشار بر مردم و بخش مولد اقتصاد تغییر اقتصاد متکی به نفت به سمت اقتصاد متکی به درآمدهای پایدار را دنبال می‌کند و جریان رسانه‌ای فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد ساختگی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85316739/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری