وزارت اقتصاد: تخلفی در صدور مجوزها دیدید، فوری شکایت کنید


تهران- ایرنا- مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای از متقاضیان دریافت مجوز درخواست کرد تا ابتدا حقوق خود و تکالیف حکومت را درباره مجوزها بشناسند و هر دستگاه و اداره‌ای به تکالیفش عمل نکرد، از طریق درگاه ملی مجوزها، از اداره متخلف شکایت کنند تا رسیدگی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969580/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری