وزارت ارتباطات پیشتاز در تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی


تهران – ایرنا – طبق اعلام مرکز ملی بهبود کسب و کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سازمان استاندارد سبقت گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376626/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری