واکنش رئیس سازمان مالیاتی به حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی


تهران-ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: دست مدافعان، حافظان و پاسداران ایران را می‌بوسیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443639/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری