واکاوی ابعاد طرح اولویت‌دار دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیمنبع: https://www.irna.ir/news/85062464/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری