همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال باید به شناسه یکتا تبدیل شود


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال باید تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383600/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری