همتی: بنزین باید گران‌تر می‌شد


تهران- ایرنا- عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، به دفاع از تصمیم حسن روحانی در افزایش قیمت بنزین پرداخت؛ اما تأکید کرد که بنزین باید گران‌تر از ۳۰۰۰ تومان و حداقل ۵۰۰۰ تومان می‌شد تا کسری بودجه دولت به طور کامل رفع می‌شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137719/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF