همتی اطلاعات محرمانه ایران را به صندوق بین‌المللی پول داد


تهران – ایرنا – بر اساس افشاگری معاون سابق بانک مرکزی، در دولت گذشته برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، عبدالناصر همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اطلاعات محرمانه ایران را به صندوق داده بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204928/%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری