هماهنگی مسئولان اقتصادی سبب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود


تهران- ایرنا- نماینده ادوار مجلس معتقد است که هماهنگی بین مسئولان اقتصادی کشور نشان از یک تحول در برنامه ریزی‌ها و آمارها دارد و ادامه این روند سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200007/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری