هم‌اندیشی سران قوا برای دستیابی به راههای گسترش عدالت اقتصادی


تهران- ایرنا- در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور راهکارهای تعمیق همکاری‌های سه قوه در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی و تقویت عدالت بررسی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375317/%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری