هرمزگان و بوشهر؛ صدرنشینان رشد اقتصادی در میان استان‌های کشور


تهران – ایرنا – بر اساس جدول آماری سازمان برنامه و بودجه کشور، استان‌های هرمزگان و بوشهر به ترتیب رتبه‌های اول و دوم رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188575/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری