نگرانی از افزایش قیمت بنزین و کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی


تهران- ایرنا- افزایش قیمت بنزین، اعتماد آمریکایی‌ها را به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کاهش داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215455/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری