نکته‌ای مغفول مانده در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران


تهران- ایرنا- هرچند در تعیین دستمزد، حفظ و حتی تقویت قدرت خرید کارگران مسئله‌ای لازم است، اما مبنا قرار دادن تورم سالانه برای تعیین مزد بدون در نظر گرفتن تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه جبرانی آن، نکته‌ای مغفول مانده و خطایی بزرگ در تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061718/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری