نوآوری برنامه هفتم در خصوص اعمال حکمرانی مناسب دولت بر اموال خود


تهران- ایرنا- یک کارشناس مسائل اقتصادی از نوآوری برنامه هفتم توسعه در شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر دارایی‌های خود با تمرکز بر تکمیل بانک اطلاعاتی جامع از اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) و اعمال حکمرانی مناسب دولت بر اموال خود از طریق وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138381/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84