نقش صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در افزایش سرمایه گذاری در کشور


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز رضایت از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در یک سال اخیر، ابراز امیدواری کرد، این صندوق بتواند با حفظ منافع و مصلحت بازنشستگان، نقش ویژه‌ای در امر سرمایه‌گذاری در کشور ایفا کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85171735/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1