نقدی بر تحلیل اخیر نیلی درباره چشم‌انداز تورم کشور/ تورم به کدام سو می‌رود؟


تهران- ایرنا- مرور پیشینه شاخص «رشد حجم پول» نشان می‌دهد تاکید صرف بر این شاخص و نتیجه‌گیری از آن بدون توجه به واقعیت‌های دیگر اقتصاد کشور، باعث خطا در تحلیل مسیر پیش روی تورم می‌شود؛ همان خطایی که «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی دولت قبل دچار آن شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033114/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری