نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی


تهران- ایرنا- دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مطابق قانون رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976600/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری