نظارت بر نتیجه آموزش‌ها تسهیل خواهد شد


تهران- ایرنا- رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی گفت که با مصوبه‌ای که در برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر راه‌اندازی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت آمده است، نظارت بر روند اجرای دوره‌های آموزشی و نتایج آن تسهیل خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85273219/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری