نشست خبری هادی عباسی‌ معاون وزیر راه و شهرسازی

نشست خبری هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی صبح امروز سه شنبه ۱ اسفندماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402120100511/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

حامد جعفرنژاد