نخستین یارانه ۱۴۰۲ ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است


تهران- ایرنا- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۶ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۲ به حساب همه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز یکشنبه (امشب) ۲۰ فروردین ماه قابل برداشت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078294/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری