نخستین گروه نخبگان، آماده ورود به دولت می‌شوند


تهران- ایرنا- نخستین گروه نخبگانی که قرار بود در دستگاه‌های اجرایی به‌کار گرفته شوند، روز یکشنبه، ۶ آذرماه در سازمان اداری و استخدامی کشور وارد دوره آموزش و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دولت شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956967/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری