نخستین نشست کمیته تخصصی دبیرخانه مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد


تهران- ایرنا- نخستین نشست کمیته تخصصی مولدسازی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان خصوصی سازی و سایر اعضای دبیرخانه مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099660/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری