نحوه‌ اعمال مالیات و محاسبه‌ عوارض سبز برای واحدهای آلاینده اعلام شد


تهران- ایرنا- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه اعمال مالیات و محاسبه عوارض سبز برای واحدهای آلاینده را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028041/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری