ناترازی برخی از بانک‌های کشور میراث سیاست‌های اشتباه گذشته


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون میراث‌دار مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستیم که ثمره آن ناترازتر شدن برخی از بانک های کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215874/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری