مولدسازی با حداکثر شفافیت


تهران- ایرنا- تصمیمات هیات عالی واگذاری بالاترین شفافیت را با خود به همراه خواهد داشت و هیچ تصمیمی در این حوزه بدون اطلاع رسانی دقیق و کامل در سامانه‌ای که به این منظور رونمایی خواهد شد، اتخاذ نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023798/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری