مهمترین مشکل مردم شهر قیامدشت تعیین تکلیف زمینهای مسکونی است+فیلم


شهرری – ایرنا – استاندار تهران گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که مردم قیامدشت با آن درگیر هستند تعیین تکلیف اراضی از لحاظ سابقه واگذاری و تشخیص نوع اراضی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209255/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری