مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده از نگاه مردم؛ بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با مفاسد در صدر

مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده از نگاه مردم؛ بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با مفاسد در صدر

به گزارش ایرنا، نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه نشان می‌دهد ۳۳.۶ درصد مردم بهبود وضعیت معیشتی را مهم‌ترین اولویت رئیس جمهور آینده می‌دانند.

طبق این نظرسنجی، مبارزه با مفاسد اقتصادی با ۲۸.۲ درصد اولویت دوم مردم برای رئیس جمهور آینده در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی است.

اصلاح نظام بانکی با ۱۲ درصد و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با ۱۰.۳ درصد سایر اولویت های مدنظر مردم برای رئیس جمهور آینده در حوزه اصلاح ساختارهای اقتصای است.

حمایت از بخش خصوصی با ۸ درصد دیگر اولویت مدنظر مردم برای رئیس جمهور آینده است. اصلاح سازوکار یارانه ها و ساختار بازنشستگی در رتبه های آخر اولویت رئیس جمهور آینده هستند.

مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده از مردم؛ بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با مفاسد در صدر

منبع: https://www.irna.ir/news/85519277/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری