مهار تورم و رشد تولید از محورهای اصلی برنامه هفتم است


تهران- ایرنا- نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث مهار تورم، رشد تولید و افزایش ارزش پول ملی ازجمله محورهای اصلی برنامه هفتم خواهند بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143000/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA