منظور: ۲۲ بهمن نماد عزت و سرافرازی ملت ایران است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: ‏۲۲ بهمن نماد عزت و سرافرازی ملتی است که با پیروزی بر رژیم منحوس پهلوی تحت هدایت و رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) پرچم پر افتخار انقلاب اسلامی ایران را در جهان به اهتزاز درآورد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85383515/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری