منظور: پایان چشم انتظاری مردم از طرح‌های نیمه‌ تمام مهمترین اولویت دولت است


ساوه – ایرنا – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت تمرکزی برای شروع طرح‌های جدید ندارد بلکه به دنبال آن هستیم که چشم انتظاری مردم برای بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام به پایان برسد و از لذت خدمات آنها بهره‌مند شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85411024/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری