منظور: در دولت سیزدهم روزی ۸ مدرسه در کشور تکمیل، احداث و تجهیز شد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تکمیل، احداث و بهره برداری روزانه ۸ مدرسه در دولت سیزدهم خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396086/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری