منظور: تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» بوروکراسی اضافی است


تهران – ایرنا – رییس سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شورای عالی راهبری برنامه بروکراسی اضافی و بارمالی زیاد برای دولت عنوان کرد و گفت: این شورا سبب اخلال در فعالیت‌های دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85270733/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری