منظور از فروش نامتعارف نان چیست؟


تهران- ایرنا- سامانه هوشمند، با معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده‌ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان حول معدل برای پوشش عموم خانواده‌ها، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش‌های غیرواقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378863/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری