منابع صندوق توسعه در بازار سرمایه از بین نمی‌رود


تهران- ایرنا- رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با تغییر شیوه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از سپرده گذاری به سرمایه گذاری هم در ورود پول روانسازی و هم اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان حیف و میل نمی‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85275190/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری