منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صرف چه اموری می‌شود؟


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزییات انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب کشور، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (۵) برای احداث و تکمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب کشور لحاظ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007417/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری