مقایسه عملکرد رؤسای کل بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی


تهران – ایرنا – مقایسه عملکرد رؤسای کل بانک مرکزی در دولت‌های روحانی و رئیسی در زمینه کنترل نقدینگی بیانگر موفقیت صالح‌آبادی و فرزین در این زمینه و فاجعه مدیریتی همتی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195522/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری