مقایسه دوره‌ای دولت‌ها بدون لحاظ شرایط آغازین یکسان صحیح نیست


تهران- ایرنا- مقایسه یک دوره زمانی با یک دوره زمانی مشابه دیگر زمانی درست است که این دو دوره در شرایط مشابهی آغاز شده باشد. نگاهی به دوره دو ساله نخست دولت سیزدهم با دوره دو ساله دولت یازدهم از اساس اشتباه است؛ چرا که تمام شرایط قابل مقایسه در این دو دوره کاملا با هم متفاوت بوده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220207/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری