معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ دور از عدالت است/ تاکید دولت بر شناسایی دانه درشت‌ها


تهران- ایرنا- رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: ۴۰ شرکت بزرگ از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند در صورتی که این دور از عدالت است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85213593/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری