مصوبه دولت برای ساماندهی پرداخت‌ها به هیات مدیره شرکت‌های دولتی


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت گفت: مصوبه‌ای برای ساماندهی حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیران عامل تصویب شده که بر اساس آن پرداخت هر وجهی خارج از این دستور العمل به نماینده دولت ممنوع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976729/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری