مصوبات تبعیض‌آمیز کمیسیون تلفیق مجلس برای برخی گروه‌ها؛ بار مالی برای همه مردم


تهران- ایرنا- کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230083/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری