مصوباتی که بودجه ۱۴۰۲ را ناتراز کرد


تهران – ایرنا – بررسی ایرنا از مصوبات مجلس در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که تاکنون با حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تغییر در درآمدها و مصارف دولت، بودجه به سمت ناترازی رفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049067/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری