مشکلات اقتصادی چه‌ تاثیری بر نرخ خودکشی دارد؟


تهران- ایرنا- براساس گزارش منتشره در فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس، مطالعات کشورهای مختلف نشان می‌دهد متغیرهای اقتصادی، دارای تاثیر معناداری بر خودکشی هستند؛ به‌گونه‌ای که کاهش یا رونق اقتصادی و تلاش برای کاهش بیکاری و نابرابری درآمدی با نرخ خودکشی و یا نرخ اقدام به خودکشی رابطه دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000269/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری